England
Middlesex
Finchley
Boyce, Elizabeth  (1844 - 1919)
Stratfield, Thomas  (1868 - )
Stratfield, Thomas  (1868 - 1937)