USA
Utah
Salt Lake City
Holmes, Ernest Samuel  (1881 - 1945)