England
Devon
Exeter
Stoke Canon
Jefferies, Patricia S  (1927 - 2010)