Australia
NSW
Newcastle
Bettles, Isaiah  (1884 - 1901)
Day, Keith Thomas  (1922 - 2010)