England
Hertfordshire
Cheshunt
Haynes, Alice Elizabeth  (1869 - 1915)