England
Hertfordshire
Broxbourne
Stratfield, Emily  (1899 - 1977)