England
Hertfordshire
Letchworth
Ivory, Edith Charlotte  (1879 - 1955)