Australia
NSW
Sydney
Glebe
Payten, Mervyn Archdall  (1905 - 1964)