England
Devon
Newton Abbott
Whitemore, Greta  (1927 - )
Whitlock, Charles Godfrey  (1906 - 1989)