Australia
NSW
Sydney
Leichhardt
Guy, Henry Arthur  (1916 - 1984)