England
Hertfordshire
Bovingdon
Reeve, Sarah  (1850 - 1927)