England
Kent
Sheppy
Lockyer, Sidney  (1894 - 1972)
Marshall, Edward  (1876 - 1940)