England
Northamptonshire
Stanwick
Curtis, Sarah  (1856 - 1914)
Hamp, Charles  (1876 - 1934)
Hamp, Elizabeth  (1878 - 1911)
Hamp, Ezra Timothy  (1856 - 1922)
Hamp, Fred  (1865 - )
Hamp, Hyram  (1850 - )
Hamp, Sarah  (1881 - )
Hamp, William  (1823 - 1898)
Hazeldine, Mary  (1823 - 1901)
Knowles, Hannah  (1833 - 1898)