Australia
SA
Holdfast Bay
Barker, Sarah  (1852 - 1945)