USA
Utah
Utah
Orem
Garthwaite, Sandra  (1943 - 2015)