USA
Nebraska
Lincoln
Wansbury, Dorothy Ethel  (1917 - 2004)