England
Derbyshire
Erewash
Leivars, Dorothy  (1914 - 1997)
Leivars, Philip  (1926 - 2000)