England
Shropshire
Albrighton
Elliott, Violet May  (1906 - 1981)