New Zealand
North Island
Gisborne
East Cape
Parapara, Ngatai Tunoa  (1885 - 1933)